/Files/images/Концепція розвитку школи ПДФ_page-0001.jpg

Схвалено
Педагогічною радою
Богодухівського НВК
Протокол № 1
від 31 серпня 2021

Стратегія розвитку
Богодухівського навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний закладзагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”
на 2021-2026 н.р.

Зміст

ЗмістСторінка
ІВступ4-5
ІІЗагальні положення: місія, візія,цінності закладу, стратегічні напрямами розвитку закладу5-7
ІІІНормативно-правова і організаційна основа Стратегії розвитку закладу7-8
ІVОсновні показники діяльності закладу за напрямами8-16
4.1.Освітнє середовище8-10
4.1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов освітнього процесу8
4.1.2.Створення освітнього середовища, вільного від будь - яких форм насильства та дискримінації8
4.1.3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору9
4.2. Освітня діяльність та система оцінювання здобувачів освіти 10-11
4.2.1.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень10
4.2.2.Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти11
4.2.3.Спрямовування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання11
4.3. Педагогічна діяльність12-13
4.3.1.Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти12
4.3.2.Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників13
4.3.3.Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти13
4.3.4.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності13
4.4.Управління закладом14-16
4.4.1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань14
4.4.2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм15
4.4.3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей професійного розвитку педагогічних працівників15
4.4.4.Організація освітнього процесу на засадах дитиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою16
4.4.5.Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності16
VПлан дій за напрямами діяльності17-27
Очікувані результати стратегії розвитку закладу27
І ВСТУП

Богодухівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Чорнобаївської селищної ради забезпечує здобуття загальної середньої освіти.

Заклад розташовано за адресою:

Адреса:вул. Шкільна, с. Богодухівка
Телефон:0989084486
E-mail:bogoduhivkanvk@ukr.net
Веб-сайт:http: http://bohodukhivka-nvk.ck.sch.in.ua
wym-1679036365909
Директор:Величко Ігор Миколайович

НВК включає приміщення школи, збудоване у 1964 році та приміщення

закладу дошкільної освіти, збудованого у 1978 році.У 2003 році

загальноосвітня школареорганізована в навчально-виховний комплекс.

В навчально-виховному комплексі обладнано:

 • 17 кабінетів
 • 3 кімнати для дітей дошкільного закладу
 • спортивна зала та ігрова кімната для молодших школярів та вихованців ЗДО
 • бібліотека
 • укомплектовано 2 комп’ютерні класи ( 27 комп’ютерів)
 • 2 шкільні їдальні
 • медичний кабінет.

Створено народознавчий куточок «Берегиня» на базі кабінету української мови та народознавчий куточок «Родинний оберіг» на базі кабінету історії, етнографічний куточок в дошкільному закладі «Бабусина хата».

Облаштовані внутрішні туалети, питні фонтанчики з фільтрами очищення води.

У НВКстворена локальна мережа INTERNET, існує власний WEB-сайт.

Педагогічний колектив НВК налічує 29 осіб. З них 8 педпрацівників мають вищу категорію, 4 - першу, 2 – другу, 7 – спеціаліст, 6– спеціаліст 11 розряду, 2 – спеціаліст 10 розряду. Чотири вчителі мають звання «старший вчитель».В НВК працює практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар, музичний керівник, медсестра.

Шкільний підрозділ НВК у 2021-2022 навчальному році включає 180 учнів:

-1-4 класи, у яких навчається 67 учнів;

- 5-9 класи , у яких навчається 93учні;

-10-11 класи, у яких навчається 20 учнів.

В 10, 11 класах запроваджена профілізація (профіль української філології).

Дошкільний підрозділ НВК у 2021-2022 навчальному році включає 3групи(молодшу, середню і старшу), які відвідує 54 вихованці.

Здобувачі освіти підвозяться до закладу шкільним автобусом.

В закладі добре організована робота по розвитку творчих здібностей учнів. Функціонує 9 гуртків всебічного спрямування, якими охоплено 135 дітей.

Навчально-виховний комплекс співпрацює із СТОВ «Богодухівське»,

Будинком творчості, Будинком ветеранів, Школою мистецтв, правоохоронними органами, картинною галереєю, сільською амбулаторією, краєзнавчим музеєм.

Потужність школи - 400 осіб.

Потужність ЗДО - 85 осіб.

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: МІСІЯ, ВІЗІЯ, ЦІННОСТІ ЗАКЛАДУ, СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

Місія освітнього закладу:

 • створення гідних умов розвитку та реалізації особистісного потенціалу здобувачів освіти на користь незалежної України;
 • орієнтація освітнього процесу на самореалізацію дитини, формування її конкурентоспроможності у майбутньому, реалізацію права на якісну освіту, що забезпечить розкриття власних нахилів та здібностей;
 • врахування та збереження індивідуальності, розвиток творчих здібностей та задоволення уподобань дитини як підґрунтя для її адаптації у житті та суспільстві;
 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Візія 2021-2026

Наш освітній заклад – це

 • дитиноцентричний освітній заклад, де кожна дитина розвивається і натхненно навчається для життя;
 • сучасний безпечний інноваційний простір, що об’єднує однодумців (учнів, батьків, учителів) та надихає вдосконалювати себе і світ;
 • територія взаємоповаги, довіри та можливостей для постійного розвитку учнів, батьків, учителів;
 • високий професіоналізм педагогічного колективу;
 • навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»з поглибленим вивченням української та англійської мови на ІІ ступені навчання та профілем української філології на ІІІ ступені.

Цінності закладує:

 • всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих та фізичних здібностей;
 • формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей;
 • виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
 • поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, розвивальний характер навчання та його індивідуалізація, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу;
 • підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору;
 • виховання патріотів незалежної України.

Мета стратегії розвитку закладу - визначити перспективи розвитку закладу, що забезпечить якісну сучасну освіту шляхом творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених новітнім розвитком української держави.

Діяльність закладубазується на принципах незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднаньта передбачає:

 • Дитиноцентризм.
 • Автономність закладу.
 • Науковість та ефективність освітнього процесу на основі сучасних педагогічних досягнень.
 • Гуманізм освітнього процесу.
 • Збереження і розвиток українських звичаїв та традицій.
 • Забезпечення фізичного розвитку дитини.
 • Впровадження інноваційних технологій в освітній процес.
 • Творчий пошук резервів і джерел вдосконалення роботи ліцею.

Основними стратегічними напрямкамирозвитку закладу є:

 • надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, мережева, педагогічний патронаж);
 • створення безпечного та комфортного освітнього середовища, вільного від усіх форм насильства та дискримінації в закладі;
 • формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитоку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей;
 • розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • поглиблення та урізноманітнення форм співпраці з закладами вищої освіти з метою створення належних умов для організації підготовки учнів до профільної вищої освіти;
 • удосконалення роботи предметних методоб’єднань педагогічних працівників;
 • удосконалення роботи щодо створення умов для формування індивідуальних освітніх траєкторій учнів в умовах допрофільної та профільної освіти та в системі роботи з обдарованими учнями;
 • забезпечення рівного доступу молоді громади до якісної профільної освіти;
 • забезпечення інтелектуальної творчої діяльності учнів, спрямованої на одержання нових знань та пошук шляхів їх застосування;
 • забезпечення розвитку інноваційних здібностей учнів профільної школи;
 • забезпечення гармонійного розвитку ліцеїстів шляхом співпраці учнів, батьків, учителів, громади, через відкриті стосунки, реалізацію інтересів дитини та свободу й творчість учителя;
 • забезпечення демократичних взаємовідносин в освітньому закладі;
 • збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування здорового способу життя;
 • вдосконалення матеріально-технічної бази;
 • підготовка конкурентноспроможних випускників ліцею, інноваторів, патріотів, які володіють ключовими життєвими компетентностями, здатних до успішної самореалізації в суспільстві.

Стратегічний план розвитку розрахований на 5 років, включає в себе розділи:

1.Освітнє середовище закладу освіти.

2.Освітня діяльність та система оцінювання здобувачів освіти.

3.Педагогічна діяльність.

4.Управлінська діяльність.

ІІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА І ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ
 • Конвенція ООН про права дитини.
 • Конституція України.
 • Закон України «Про освіту
 • Закон України «Про повну загальну середню освіту».
 • Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».
 • Указ Президента України від 18.05.2019 №286/2019«Про Стратегію національно-патріотичного виховання».
 • Концепція реалізації державної політики в сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.
 • Концепція розвитку громадянської освіти в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 року № 710-р.
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», та від 30 вересня 2020 року № 898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти»».
IV. ОСВІТНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ЗА НАПРЯМАМИ

4.1.Освітнє середовище

4.1.1.Забезпечення здорових, безпечних умов навчання і праці.

 • Наявність кабінетів із технічними засобами навчання: 2 кабінети інформатики, 4 кабінети початкових класів, кабінет психолога, бібліотека, кабінет директора, кабінет школяра.
 • Кількість комп’ютерів у закладі: 27 (10 НЕ працюють), усі підключено до мережі Інтернет, 7 ноутбуків;
 • Телевізорів 7;
 • Мультимедійнихпроекторів – 7 .
 • Заклад освіти підключено до локальної мережі Інтернет.
 • Наявність спортивних споруд:

Спортивний стадіон, на ньому :

-гімнастичні снаряди,

-мультифункціональнеполе - волейбольний, баскетбольний, футбольний

4.1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь - яких форм насильства та дискримінації.

 • У закладі проводиться антибулінгова політика, з якою ознайомлені всі учасники освітнього процесу;
 • постійно проводяться тематичні заходи, графік яких оприлюднено на сайті закладу та які висвітлюються в соціальних мережах (сторінка практичного психолога у фейсбук);
 • керівництво та працівники закладу ознайомлені та знають, як діяти у випадку виявлення булінгу;
 • соціально-психологічна служба закладу співпрацює з представниками Національної поліції та проводить спільні профілактично-просвітницькі заходи.

Проводяться комплексні заходи з протидії булінгу:

 • розробляється план заходів щодо протидії булінгув закладі;
 • інформування школярів, їх батьків, учителів та інших учасників освітнього процесу про запровадження відповідальності за вчиненняцькування та вироблення небайдужості до проблеми булінгу;
 • на сайті НВК оприлюднено порядок подання та розгляду заяв про випадки боулінгу, порядок реагування на звернення про випадки булінгу, план заходів щодо його попередження, відповідальність осіб, причетних до боулінгу;
 • здійснюється оцінка поширення булінгу в закладі;
 • здійснюється розвиток навичок толерантного спілкування;
 • проводяться заходи щодо розвитку навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій;
 • проводиться робота щодо формування знань з правил безпечної поведінки в мережі Інтернет;
 • розроблено та оприлюднено правила поведінки для здобувачів освіти.

4.1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

З метою формування інклюзивного навчання освітнього простору в освітньому закладі організовано :

 • забезпечення комфортних і безпечних умов праці і навчання ;
 • створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації ;
 • створення команди супроводу для дітей з ООП ;
 • залучення спеціалістів, корекційних педагогів (логопеда, дефектолога, реабілітолога, практичного психолога ) для проведення корекційно-розвивальних занять з учнями з ООП;
 • відкриту, прозору і зрозумілу для здобувачів освіти систему оцінювання їх навчальних досягнень;
 • залучення учнів з ООП до загальношкільних та класних виховних заходів, акцій, свят;
 • постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників щодо методик роботи з дітьми з ООП ;
 • співпрацю з батьками учнів з ООП;
 • педагогічні працівники, що працюють з учнями та вихованцями ЗЛО з особливими потребами, систематично підвищують фаховий рівень шляхом опрацювання відповідної літератури, підвищення кваліфікації,участі у семінарах, тренінгах, майстер-класах, консультування з практичним психологом.

Проблеми,що потребують вирішення:

 • 1.Потребують подальшої заміни вхідних дверей та в класних кімнатах.
 • 2. Утеплення та осучаснення фасаду та ремонт ганку.
 • 3.Встановлення паркану.
 • 4.Зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів.
 • 5.Потребує заміни комп’ютерна техніка в кабінеті інформатики
 • 6.Зовнішній ремонт приміщення дошкільного закладу.
 • 7. Встановлення павільйонів та обладнання дитячих майданчиків.
 • 8. Ремонт овочесховища.
 • 9.Створення дієвої системи роботи з батьками щодо розуміння проблембулінгу.
 • 10.Налагодження співпраці з громадськими та державними організаціями щодо організації просвітницької роботи з попередження випадків булінгу.

4.2. Система оцінювання

4.2.1. Наявність системи оцінювання результатів навчання учнів, яка забезпечує справедливе, неупереджене, об’єктивне та доброчесне оцінювання.

У закладі наявна відкрита, прозора і зрозуміла для здобувачів освіти система оцінювання. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів оприлюднені насайті НВК та на інформаційних стендах у кабінетах. Вчителі проводять оцінювання згідно критеріїв, розроблених Міністерством освіти і науки України. Власні критерії оцінювання жоден педагог не розробляє. Вчителі ознайомлюють здобувачів освіти та батьків з критеріями оцінювання на початку навчального року. Результати опитування учнів та їхніх батьків показали, що оцінювання здійснюється справедливо.

У своїй роботі педагогічні працівники користуються нормативними документами, а саме: Наказ МОНУ від 13.04.2011 р. №329 “Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти” та Наказ МОНУ від 21.08.2013 р. №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти” зі змінами.

 • Формувальне оцінювання використовується для учнів початкової школи.
 • На початку кожного семеструпедагогічні працівники ознайомлюють учнів з критеріями оцінювання навчальних досягнень.
 • При виставленні оцінки педагогічні працівники аналізують роботу учня, чітко проговоривши сильні та слабкі сторони роботи.
 • Аналіз роботи учня ґрунтується на позитивному підході, аналізується не лише результат, а й процес вивчення навчального матеріалу.
 • Враховується індивідуальний поступ здобувача освіти.

У закладі функціонує відкрита, прозора і зрозуміла для всіх учасників освітнього процесу система оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.2.2. Систематичне відстеження результатів навчання кожного учня та надання йому підтримки в освітньому процесі.

 • Якісний рівень освіти забезпечується моніторингом. Моніторинг є ефективною стратегічною моделлю управління якістю освіти та реалізації освітньої політики.
 • Моніторинг якості навчання в системі “учитель – учень” допомагає у визначенні ступеня розвитку компетентностей, відповідно до навчальної програми. Моніторинг здійснюється через семестрове, річне, підсумкове оцінювання результатів навчальної діяльності здобувачів освіти, об’єктивність якого систематично контролюється адміністрацією закладу.
 • Традиційно навчальний рік у закладі починається з аналізу діяльності НВК за минулий рік: успішності учнів, результативності їху конкурсах, змаганнях, олімпіадах, аналізу методичної роботи.
 • Постійне спостереження за рівнем навчальних досягнень учнів дає можливість урізноманітнити аналітичний супровід освітнього процесу.
 • На основі моніторингу рівня навчальних досягнень учнів проводяться різні види порівняльного аналізу.
 • Класними керівниками ведеться моніторинг досягнень учнів класу (для ознайомлення батьків раз на чверть в щоденнику робиться звіт навчальних досягнень учня).
 • Педагогічними працівниками відстежується особистий поступ кожного учня, що формує позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують бажання навчатися, запобігають побоюванням помилятися. Учителі початкової школи з цією метою формують портфоліо учнів.
 • Питання моніторингу навчальних досягнень учнів виноситься на засідання педагогічної ради, ради професійного розвитку, нарад при директорі.
 • Адміністрацією НВК передбачено річним планом моніторингові дослідження якості знань здобувачів освіти.
 • Проведення моніторингурівня адаптації учнів 5-х класів до навчання в середній школі.

4.2.3.Спрямовування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

Під час здійснення моніторингу у закладі з’ясовано, що застосування в педагогічній діяльності вчителів принципів справедливого і зрозумілого оцінювання сприяють формуванню в здобувачів освіти відповідального ставлення до навчання. В закладі практикується застосування самооцінювання та взаємооцінювання здобувачамиосвіти.

Учителі використовують прийоми формувального оцінювання як інструмент розвитку та підтримки діяльності учнів, а саме:

 • у співпраці з батьками формується відповідальне ставлення учнів до результатів своєї роботи;
 • на уроках використовуються прийоми самооцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти, що формує відповідальне ставлення до освітнього процесу;
 • під час канікул проводяться консультування учнів, які мають проблеми в навчанні;
 • ведеться постійна робота з обдарованими дітьми з метою якісної підготовки до предметних олімпіад, конкурсів, змагань.

Проблеми, що потребують вирішення:

3.Потребують удосконалення методики формувального оцінювання.

4.Активізація партнерської співпраці з батьками щодо формування відповідального ставлення до навчання.

2. Потребує уваги організація індивідуального (диференційованого) підходу до навчання як в роботі з обдарованими учнями, так і з дітьми, що мають низький рівень знань

4.3.Педагогічна діяльність

4.3.1.Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей учнів.

 • При тематичному плануванні педагогічні працівники враховують ступінь складності теми, особливості класів, обсяг навчального матеріалу,аналізують результативність,у разі необхідності - вносять корективи.
 • Педагоги активно використовують сучасні освітні технології, спрямовують роботу на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями.
 • Систематично використовують на уроках інформаційно-комунікаційні технології.
 • Здійснення диференційованого підходу при плануванні уроків.
 • Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання з метою забезпечення безпечних умов здобуття освіти, виконання освітньої програми закладу освіти відповідно до державних стандартів освіти та уникнення перевантаження учнів.
 • Організація дистанційного навчання відповідно до Санітарного регламенту.
 • Проведення індивідуальних занять та консультацій з творчо обдарованими дітьми та учнями, що мають низький рівень знань.

4.3.2.Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників.

 • Уся методична робота у школі планується та проводиться на діагностичнійоснові.
 • Питання обговорюються на засіданнях методичних об’єднань та вносяться побажання вчителів до річного планування.
 • Складання педагогами індивідуальних освітньо-професійних траєкторій для відстеження динаміки самовдосконалення, самовизначення, професійного зростання, порівняння самооцінки з оцінкою його діяльності з боку адміністрації.
 • З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів освітнього процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності забезпечити функціонування колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи.
 • Участь у семінарах, конференціях, фахових конкурсах, тренінгах, міжнародних форумах та виставках.
 • Проходження фахових курсів підвищення кваліфікації.
 • Поширення власного педагогічного досвіду на освітніх сайтах та через друковані видання.

4.3.3.Налагодження співпраці з учнями, батьками, працівниками закладів освіти

 • Обмін думками між адміністрацією та колективом здійснюється через засідання педагогічної ради, нарадах при директорові, нарадах при заступниках директора, засіданнях психолого-педагогічного семінару.
 • У НВК організовано наставництво з молодими спеціалістами.
 • Здійснюється взаємовідвідування уроків та заходів педагогами НВК.
 • Батьки є активними учасниками освітнього процесу. (представники батьківського комітету є членами робочої групи при складанні освітньої програми та робочої і моніторингової груп при проведенні комплексного само оцінювання діяльності закладу за чотирма напрямками)
 • Відповідно плану виховної роблоти закладу батьки залучаються до проведення загальношкільних свят.
 • Діє орган батьківського самоврядування НВК «Батьківська рада».

4.3.4.Організація педагогічної діяльності та навчання учнів на засадах академічної доброчесності

 • У закладі розроблено та діє Положення про академічну доброчесність.
 • При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.
 • Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.
 • Етика та академічна доброчесність забезпечується учасниками освітнього процесу.
 • Педагогічні працівники систематично інформують здобувачів освіти про дотримання правил академічної доброчесності.
 • У разі виявлення та встановлення фактів порушення етики та академічної доброчесності, розробляються заходи з їх попередження.
 • Питання дотримання академічної доброчесності заслуховується на педагогічних радах.

Проблеми, що потребують вирішення:

1.Значна кількість пропонованих курсів підвищення кваліфікації проводяться на платній основі.

2.Недостатня активність педагогів у конкурсах фахової майстерності.

3.Потребує активізації робота з поширення досвіду педагогами у друкованих фахових виданнях та розміщенні на Інтернет сайтах.

4.У вчителів не вистачає знань методик, що використовуються в роботі з дітьми з ООП з різними нозологіями.

5.Не всі учні та батьки розуміють сутність поняття академічної доброчесності та відповідальність за її порушення.

6.Не завжди дотримуються етичні норми спілкування між учасниками освітнього процесу на засадах партнерства, взаємоповаги.

4.4.Управлінські процеси

4.4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

 • Стратегія розвитку закладу відповідає особливостям і умовам діяльності закладу (тип закладу – загальноосвітній, мова навчання – українська).
 • Обсяг фінансування здійснюється відповідно до плану асигнувань.
 • Річний план відповідає завданням, що ставить перед собою колектив, сприяє покращенню роботи закладу, відповідає стратегії розвитку.
 • Адміністрацією та педагогами вивчаються думки батьківської громади, учнів закладу і враховуються при складанні річного плану.
 • Уразі потреби – до річного плану вносяться корективи.
 • Діяльність педагогічної ради та ради професійного розвитку спрямована на підвищення фахового рівня педагогів і реалізує річний план роботи та стратегію розвитку закладу.
 • 3 метою вивчення думки батьків та учнів щодо якості освітнього процесу адміністрацією та практичним психологом проводиться анкетування. Результати виносяться на обговорення, враховуються при плануванні роботи та здійсненні самоаналізу. Згідно результатів коригується план роботи.
 • На сайті розміщуються документи, які підлягають оприлюдненню.
 • Згідно річного плану проводиться моніторинг якості надання освітніх послуг здобувачам освіти (анкетування, контрольні роботи, відвідування уроків та заходів, самоаналіз, опитування).

4.4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

 • З метою вивчення стану психологічного клімату у колективі практичним психологом НВК проводяться анкетування, діагностичні дослідження. У разі потреби індивідуально з батьками учнів проводиться консультування. Тісною є співпраця класних керівників з психологом.
 • З метою формування психологічної культури педагогічних працівників у школі систематично проводяться засідання психолого-педагогічного семінару.
 • Адміністрація НВК відкрита для спілкування, реагує на зауваження, пропозиції. На звернення реагує згідно з чинним законодавством, знаходить шляхи вирішення проблем.
 • Учасники освітнього процесу мають змогу спілкуватися як особисто, так і через сайт та сторінку в соц. мережі.
 • У шкільних коридорах є інформаційні стенди для учнів, батьків. Інформація для педагогічних працівників оприлюднюється в учительській, у вайбері, у фейсбуці.

4.4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

 • Педагогічний колектив НВК укомплектований повністю. Усі педагогічні працівники працюють за фахом.
 • Кадрова політика адміністрації закладу забезпечує стабільність педагогічного колективу.
 • З метою заохочення педагогічних працівників Колективним договором передбачено вільні дні під час канікулярного періоду.
 • Адміністрація закладу чітко дотримується норм законодавства у питанні дотримання прав учасників освітнього процесу.
 • Розклад уроків формується відповідно до освітньої програми, вікових особливостей учнів, коефіцієнтів складності предметів.
 • Адміністрація закладу забезпечує виконання заходів щодо формування академічної доброчесності.
 • Питання протидії та негативних проявів корупції знаходиться на постійному контролі адміністрації закладу.
 • Надається методична та психологічна допомога молодим педагогам, щодо професійного росту.
 • Адміністрація закладу:

- підтримує та заохочує участь педагогів у фахових конкурсах;

- сприяє поширенню передового педагогічного досвіду;

- створює умови для якісної самоосвіти педагогів;

- сприяє створенню комфортного психологічного мікроклімату у закладі.

4.4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

 • Адміністрація закладучітко дотримується норм законодавства у питанні забезпечення прав учасників освітнього процесу;
 • Розклад уроків формується відповідно до освітньої програми, вікових особливостей учнів, коефіцієнтів складності предметів.

4.4.5.Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

Адміністрація закладу забезпечує виконання заходів щодо формування академічної доброчесності.

 • Розроблено та оприлюднено «Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу».
 • Заходи, які спрямовані на забезпечення академічної доброчесності включаються до планування.
 • Питання протидії та негативних проявів корупції знаходиться на постійному контролі керівництва.
 • При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.
 • Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

Проблеми, що потребують вирішення:

1.Матеріально-технічне забезпечення потребує осучаснення.

2.Недостатнє залучення та відсутність альтернативних джерел фінансування.

3.Інформація про результати моніторингових досліджень інколи ігнорується батьками учнів.

4.Недостатня кількість мододих спеціалістів, які бажають працювати в освіті.

5.Великий процент у кадровому складі працівників передпенсійного і пенсійного віку.

6.Не всі учасники освітнього процесу розуміють сутність поняття «академічна доброчесність» та необхідність виконання вимог Положення, яке діє в закладі.

V. ПЛАН ДІЙ ЗА НАПРЯМАМИ ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Стратегічна ціль 1.

Освітнє середовище закладу освіти комфортне,безпечне, розвиваюче, мотивуюче, вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації

Завдання:

 1. Створення комфортних умов для навчання та виховання здобувачів освіти (приміщення та територія закладу, матеріально-технічна база, безпека життєдіяльності, психологічний комфорт).
 2. Забезпечення повноцінного харчування учнів під час освітнього процесу.
 3. Постійне вдосконалення інформаційно-програмного забезпечення навчального закладу.
 4. Протидія булінгу та насильству.
 5. Психолого-педагогічна діяльність.
 6. Збереження та зміцнення здоров’я учнів та вчителів.

Операційні цілі

№ з/пШляхи реалізаціїТермін виконанняВідповідальні
І.Створення комфортних умов для навчання та виховання здобувачів освіти (приміщення та територія закладу, матеріально-технічна база, безпека життєдіяльності)
1. Оновлення зелених насадженьЗа потребиАдміністрація
2.Ремонт твердого покриття території закладу.червень2021Адміністрація
3Заміна аварійних та уражених дерев молодими насадженнямиЖовтень 2022Адміністрація
4Оновлення матеріальної бази навчальних кабінетівщорічноАдміністрація
5Модернізація бібліотеки школиЧервень 2023Адміністрація
6Заміна ламп освітлення на енергозберігаючіПротягом 2023 рокуАдміністрація
7Ремонт паркану територіїчервень 2023Адміністрація
8Ремонт спортивної залиЛипень 2023Адміністрація
9Реконструкція внутрішнього дворуТравень 2024Адміністрація
10Створення кімнати психологічного розвантаження та психокорекції для здобувачів освітиЛипень 2024Адміністрація
11Утеплення приміщень освітнього закладуСерпень 2024Адміністрація
12Заміна дверей запасних виходівПротягом 2025 рокуАдміністрація
13Створення кімнати розвантаження для вчителівВесна, осінь 2025Адміністрація
14Поповнення закладу засобами пожежогасіння2024Адміністрація
15Обладнання закладу системою проти пожежної сигналізації2024Адміністрація
16Оновлення технологічного обладнання кухні ЗДОпротягом рокуАдміністрація
17Випилювання аварійних насадженьпротягом рокуАдміністрація
18Розширення мережі гуртків.протягом рокуАдміністрація
19Забезпечити кожного вчителя засобами навчання та обладнання відповідно вимогам стандарту початкової освіти (цифровим обладнання: ноутбуками, БФП у складі принтера, сканера, ксерокса)2021-2026Адміністрація
20Облаштувати безпечні коридорні рекреації для молодших школярів з метою відпочинку на перервах.протягом 2023 рокуАдміністрація
21Придбати меблі для відпочинку для ЗДОпротягом 2023 рокуАдміністрація
22Побудова павільйонів та облаштування спортивного майданчика в ЗДОжовтеньАдміністрація
ІІ. Постійне вдосконалення інформаційно-програмного забезпечення навчального закладу
1Вдосконалювати навчальні кабінети якісним доступом до мережі ІнтернетПостійновчитель інформатики
2Поповнювати матеріальну базу, забезпечувати регулярне оновлення комп’ютерів, ноутбуків, проекторів, телевізорів та інших засобів ІКТПостійноДиректор,заступник директора з НВР
3Забезпечувати учасників освітнього процесу комп’ютерною технікою на період дистанційного навчання2021-2022Адміністрація
ІІІ. Протидія булінгу та насильству
1Удосконалення співпраці з фахівцями СЮП, ССД, ЦСССДМ щодо профілактичної роботи з питань попередження булінгу та насильству в сім’ях згідно окремих планів спільних дій.Упродовж рокуЗаступник директора з ВР, практичний психолог,
2Удосконалення роботи по соціально-педагогічному супровіду дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних та малозабезпечених сімей, дітей–інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей та з сімей учасників АТО.Упродовж рокуЗаступник директора з ВР, практичний психолог,
3Розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб, проведення розслідування, засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), прийняття рішення за результатами проведеного розслідуванняЗа наявностіДиректор, заступник з ВР, практичний психолог
4Організувати роботу по попередженню булінгу: години відвертого спілкування за участю офіцерів поліції, круглий стіл, тренінги, зустрічі з соціальними службами.щорічноЗаступник директора з ВР,пр.. психологкл.керівники
5Виявлення учнів соціально незахищених категорій.ЩорічноСоціальний педагог
6Здійснення інформаційно-просвітницької діяльністі (у тому числі в рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства») щодо формування нетерпимого ставлення у суспільстві до насильницької моделі поведінки, активізації рекламних кампаній та заходів у сфері запобігання та домашньому насильствущорічноСоціально-психологічна служба,класні керівники 1-11 класів

Стратегічна ціль 2.

Заклад забезпечує сучасну, якісну освіту

Завдання:

 1. Забезпечення якості освіти відповідно до потреб держави, сім’ї, заявленого профілю закладу.
 2. Створення якісної системи психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.
 3. Спрямування освітньої діяльності на формування ключових компетентностей учнів.
 4. Забезпечення якісної допрофільної освіти.
 5. Реалізація запитів батьків та учнів щодо формування профільного ліцею.
 6. Якісна підготовка здобувачів освіти до продовження навчання у вишах.
 7. Забезпечення освітніх потреб обдарованої молоді.
 8. Удосконалення системи оцінювання знань учнів:
 • Конкретизація існуючих державних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • Спрямування оцінювання на перевірку рівня оволодіння ключовими компетентностями;
 • Оприлюднення критеріїв оцінювання в закладі;
 • Використання самооцінювання та взаємооцінювання учнів у процесі навчальної діяльності;
 • Забезпечення якісного зворотного зв’язку між вчителями та учнями.

Операційні цілі

Шляхи реалізаціїТермін виконанняВідповідальний
Забезпечення якості освіти відповідно до потреб держави, сім’ї, заявленого профілю закладу
1Приведення у відповідність з нормами наповнюваність класних колективів в закладі.До 01.09. кожного рокуАдміністрація
2Забезпечення рівномірного розподілу учнів за групами для вивчення технологій, іноземних мов, інформатики.До 01.09.кожного рокуАдміністрація
3Моніторинги стану викладання навчальних предметів.Протягом рокуАдміністрація
4Моніторинг якості знань учнів за результатами семестрового оцінювання.Січень, червеньАдміністрація
Допрофільна та профільна освіта
1Рання допрофільна психологічна діагностика учнів 7, 8 класівквітеньПсихологічна служба
2Розподіл варіативної частини робочого навчального плану Освітньої програми для 7, 8 класів відповідно до результатів допрофільної діагностики.ЧервеньАдміністрація
3Профільна діагностика учнів 9 класів.СіченьАдміністрація
4Розробка Освітньої програми для профільних класів.Травень-червеньАдміністрація
5Формування профільного 10 класу на наступний навчальний рік з числа учнів-випускників 9 класу.ЧервеньАдміністрація
6Вивчення стану підготовки учнів випускного класу до ЗНО.ЛютийАдміністрація
7Моніторинг результатів ЗНО.ЧервеньАдміністрація
8Відшукання щляхів виправлення недоліків, виявлених під час моніторингів результативності освітнього процесу (самоосвіта вчителів, організація семінарів-практикумів, обміну досвідом)ПостійноАдміністрація
Робота з творчо обдарованими дітьми
1Розширення мережі гуртків і спортивних секційщорічноАдміністрація
2Залучення обдарованих учнів до занять у гуртках та секціях.З вересня щорокуАдміністрація
3Участь обдарованих учнів у конкурсах-захистах пошуково-дослідницьких робіт, предметних олімпіадах різних рівнів, мистецьких конкурсах, міжнародних конкурсах, освітніх програмах, проєктахПостійноАдміністрація
4Налагодження співпраці з вузами для залучення учнів до пошуково-дослідницької роботиПостійноАдміністрація
Розвиток учнів за індивідуальними освітніми траєкторіями
1Створення індивідуальних освітніх програм для учнів з особливими освітніми потребамиЗа потребоюАдміністрація
2Організація індивідуального навчання учнів (педагогічний патронаж)За потребоюАдміністрація
3Організація навчання обдарованих учнів за індивідуальними програмами (за рахунок додатково-виділених годин)За наявності додаткових коштівАдміністрація
4Організація екстернатуЗа потребоюАдміністрація
Оцінювання учнів
1Приведення системи оцінювання учнівських досягнень у відповідність з нормативними документами МОН УкраїниПостійноАдміністрація
2Результати формувального оцінювання особистих надбань учнів 1-2 класу здійснювати вербальною оцінкою за допомогою оцінювальних суджень..З листопада 2021 рокуКласні керівники 1-2 класів
3Підсумкові результати оцінювання особистісних надбань учнів 3-х класів виражати рівневою оцінкою.ТравеньКласні керівники 3-х класів
4Активізувати роботу з батьками щодо формування відповідального ставлення до навчання здобувачів освітиПостійноКласні керівники, класоводи

Виховна складова

Виховна проблема закладу освіти:

«Впровадження компетентнісно зорієнтованих технологій для розвитку конкурентноспроможної особистості в контексті Нової Української Школи»

Метавиховної роботи: створення умов для сприятливого виховного середовища з метою формування життєво компетентної особистості, сприяння в розвитку пізнавальної творчої активності особистості; розвиток природних здібностей, уяви і мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; виховання естетичних смаків; ведення здорового способу життя;розвиткутасамореалізаціїособистостікожногоучня.

Завдання виховної системи:

Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.

Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.

Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.

Впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють формуванню в здобувачів освіти основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани педагога-організатора, класних керівників, які затверджені на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси.

Принципи виховної системи школи:

 • принцип гуманізації і демократизації виховного процесу,
 • принцип зв’язку виховання з реальним життям,
 • виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності,
 • єдність вимог і поваги до особистості,
 • послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.

Виховна робота реалізується за такими напрямками:

Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування. Формування активної життєвої позиції.

Виховання правової культури та профілактика правопорушень.

Фізичне виховання та пропаганда здорового та безпечного способу життя. Психологічна підтримка учнів та вихованців.

Національно-патріотичне виховання.

Еколого-натуралістичне виховання, краєзнавство.

Моральне виховання.

Родинне виховання.

Художньо-естетичне виховання.

Розвиток творчих здібностей учнів.

Система виховної роботи школи забезпечує:

-активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;

-організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;

-розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;

-гуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проєктах;

-соціальну захищеність і підтримку учнів;

-співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;

-співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;

-концентрацію сил педагогічного колективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Серцевиною виховного процесу є особистість: її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер.

Результатом виховної діяльності закладу є створення сучасної моделі випускника – людини, готової до самоосвіти, самовизначення та самореалізації у дорослому житті.

Стратегічна ціль 3.

Найвища ціль педагога - відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути

Мета:створення комфортних умов для професійного зростання та розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника.

Завдання:

1.Впровадження компетентнісно-орієнтованих методик, технологій навчання та оцінювання результатів навчання.

2.Створення інформаційно-освітнього середовища, яке враховує пізнавальні особливості учнів та їхні здібності, їх інтереси й освітні потреби.

3.Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

4. Створення умов для поліпшення психолого-педагогічної, інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогів.

5.Стимулювання педагогів до особистого і професійного зростання.

6.Вивчення якості забезпечення освітнього процесу педагогічними кадрами, готовими до роботи в нових умовах.

7.Створення умов для активної, постійно діючої системи безперервної освіти педагогів, оптимальних умов для реалізації інноваційних проєктів та співробітництва між учителями-фахівцями, втілення педагогіки партнерства.

8.Створення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуально-кадрового потенціалу вчителів, поширення та впровадження інноваційного досвіду роботи.

9. Посилення інтелектуально-кадрового потенціалу як важливого ресурсу

інноваційного розвитку та ефективної діяльності закладу освіти.

Операційні цілі

Шляхи реалізаціїТермін виконанняВідповідальний
1Організовувати роботу педагогічного колективу на засадах академічної доброчесностіПостійноАдміністрація
2Опанування інструментарієм для впровадження дистанційного навчання.ПостійноАдміністрація, вчителі -предметники
3Планування та організація роботи творчих груп, наставництва для професійного самовдосконалення педагогічних працівників Вересень, травеньПсихологічна служба
4Вивчення та узагальнення, впровадження ППД педагогів НВКПротягом рокуЗаступник директора з НВР
5Поширення ППД педагогічних працівників через участь у фахових професійних конкурсах, виставках, друку у фахових виданнях, Інтернет виданняхПостійноЗаступник директора з НВР
6Удосконалення індивідуальної траєкторії педагогів через курсову перепідготовку (вебінари, семінари, освітні Інтернет платформи)Протягом рокуЗаступник директора з НВР
7Проведення анкетування, опитування, самооцінювання педагогічних працівників з метою удосконалення освітнього процесу Двічі на рікАдміністрація
8Підтримка добровільної сертифікації вчителів початкових класівЩорічноАдміністрація

Стратегічна ціль 4.

Управління закладом ефективне, демократичне, здійнюється на принципах дитиноцентризму, людиноцентризму, гуманізму, академічної доброчесності

Мета:координація дій усіх учасників освітнього процесу, створення умов для їх продуктивної творчої діяльності.

Завдання:

 1. Управління якістю освіти на основі інноваційних технологій та освітнього моніторингу.
 2. Забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатних якісно надавати освітні послуги здобувачам освіти.
 3. Створення умов для продуктивної творчої діяльності та проходження сертифікації педагогів.

Шляхи реалізації:

 1. Впровадження в практику роботи інноваційних технологій.
 2. Створення сприятливого мікроклімату серед учасників освітнього процесу для успішної реалізації їх творчого потенціалу.
 3. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення їхнього фахового рівня через заняття самоосвітою.
 4. Підтримка ініціативи кожного учасника освітнього процесу в його самореалізації.
 5. Розкриття творчого потенціалу учасників освітнього процесу.
 6. Стимулювання творчості учасників освітнього процесу.

Управлінську модель складають:

 • загальні збори;
 • педагогічна рада;
 • учнівське самоврядування;
 • громадські організації.

Операційні цілі

№з/пШляхиреалізаціїТермінвиконанняВідповідальні
1Здійснення самоаналізу роботи закладу та планування роботи з виправлення виявлених недоліківквітеньАдміністрація
2Розробка Освітньої програми на наступний навчальний рікТравень-червеньДирекція
3Розробка проєкту річного плану роботи на наступний навчальний рікКвітень - червеньАдміністрація
4Створення (удосконалення) комфортного освітнього середовища в закладіУ вересні щорокуАдміністрація
5Планування (корекція) мережі класів на прийдешні рокиКвітень - червеньАдміністрація
6Створення умов для організації інклюзивного навчанняна 01.09.За потребою
7Організація індивідуального навчання та екстернатуЗа потребоюАдміністрація
8Затвердження режиму роботи та розкладу уроків закладуНа 01.09.Адміністрація
9Розроблення та затвердження правил внутрішкільного розпорядкуНа 01.09.Адміністрація голова профкому
10Організація харчування в закладі роботиНа 01.09Соціальний педагог
11Організація роботи спеціальної і медичної груп з фізичної культури На 01.09Адміністрація
12Контроль за веденням ділової документаціїпостійноАдміністрація
13Організація дистанційного навчанняЗа потребиАдміністрація
14Удосконалення інформаційно-комп’ютерного забезпечення закладу, забезпечення швидкого доступу до мережі ІнтернетПостійноАдміністрація
15Діагностика професійних знань та умінь новоприбулих учителів та моніторинг їх професійного зростанняПротягом рокузаступник з НВР
16Планування атестації та сертифікації педагогічних працівників До 01.09заступник з НВР
17Планування підвищення кваліфікації педагогівДо 01.01.заступник з НВР
18Надання допомоги в організації роботи учнівського самоврядуваннявересеньПедагог-організатор
19Ініціювання та підтримка благодійної діяльності в закладі постійноДиректор
20Організація медоглядів вчителів та учнівЩорокуДиректор
21Стимулювання професійної діяльності педагогів ЩорокуДиректор
VІ. Очікувані результати стратегії розвитку закладу

1.Удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення якості надання освітніх послуг.

2.Оптимальний склад педагогічного колективу відповідає нормам щодо співвідношення кількості учнів і вчителів, вихованців і вихователів.

3.Стійка тенденція до зростання рівня навчальних досягнень учнів закладу (за результатами внутрішньошкільних моніторингових досліджень).

4.Відповідність якості виховного простору НВК чинному стандартові (безпечний, моральний, сповнений довіри, вільний, демократичний, патріотичний, відкритий).

5.Орієнтація громади закладу на сталий розвиток і партнерські стосунки.

6.Використання в закладі інноваційної інтерактивної моделі навчання.

7.Забезпечення якісної допрофільної та профільної освіти відповідно до заявлених профілів навчання.

8. Академічна, економічна автономія освітнього закладу.

9.Успішна сертифікація педагогічних працівників.

10. Осучаснення навчальних кабінетів.

11. Дієві колективні органи управління закладом та органи громадського самоврядування.

12.Функціонуюча модель моніторингу та самооцінювання якості освітніх послуг.

13. Зростання позитивного іміджу та конкурентоздатності НВК на ринку освітніх послуг.

Моніторинг і оцінювання якості впровадження Стратегії розвитку

Моніторинг процесу впровадження Стратегії полягатиме у фіксації даних про такі індикатори розвитку закладу:

 • відсоток учнів, які навчаються на достатньому та високому рівні навчальних досягнень;
 • кількість учнів (по класах), рівень навчальних досягнень яких змінився (на вищий або на нижчий) за результатами підсумкового (семестрового) оцінювання та за результатами моніторингових досліджень;
 • середньостатистичний показник кількості учнів у класі;
 • рейтинг НВК за результатами ДПА у форматі ЗНО з української мови, англійської мови, математики, історії.
 • відсоток педагогічних працівників із педагогічними званнями, дипломантів конкурсів фахової майстерності, сертифікованих вчителів;
 • кількість педагогічних працівників, яким підвищена кваліфікація;
 • звіти за результатами моніторингових досліджень та підсумки самооцінювання якості освітніх послуг;
 • участь у проєктній діяльності;
 • висновки про імідж та конкурентоздатність НВК на ринку освітніх послуг. Систематичний аналіз отриманих даних дозволить встановити проміжні та кінцеві результати реалізації цієї Стратегії, своєчасно виявляти відхилення від очікуваних результатів і проводити необхідну корекцію, забезпечувати ефективне використання ресурсів закладу, мінімізувати ризики та негативні наслідки впровадження передбачених у Стратегії заходів.
Кiлькiсть переглядiв: 953

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.