СТАТУТ

/Files/images/dityachiy_sadochok/img20210217_21244802.jpg

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Богодухівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Чорнобаївської селищної ради Черкаської області (скорочена назва - Богодухівський НВК, ) знаходиться в комунальній власності Чорнобаївської селищної ради Черкаської області.

1.2. Богодухівський НВК є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установах банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, рахунок у відділенні Державного казначейства.

1.3. Засновником Богодухівського НВК є Чорнобаївська селищна рада, яка здійснює право суб’єкта комунальної власності від імені та в інтересах об’єднаної територіальної громади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування України».

1.4. Юридична адреса Богодухівського НВК: школа : 19914, вулиця Шкільна , село Богодухівка , Чорнобаївський район Черкаська область;

дошкільний підрозділ : 19914, вулиця Центральна , село Богодухівка , Чорнобаївський район Черкаська область;

1.5. Богодухівський НВК підпорядковується Чорнобаївській селищній раді.

1.6. Богодухівський НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника та цим Статутом.

1.7. Взаємовідносини Богодухівського НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.8. Статут Богодухівського НВК затверджується засновником. Зміни до Статуту вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації.

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

Богодухівського НВК

2.1. Головною метою Богодухівського НВК є забезпечення права громадян на здобуття дошкільної, повної загальної середньої освіти, допрофільного, профільного навчання.

2.2. Головними завданнями НВК:

· забезпечення реалізації права громадян на дошкільну освіту;

· забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

· виховання громадянина України;

· виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй, до своєї малої батьківщини;

· формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

· виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

· розвиток особистості здобувача освіти, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду, природних позитивних нахилів, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

· реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

· виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення особистого фізичного та психічного здоров'я;

· створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство, для самовираження у різних видах діяльності;

· надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

· пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;

· розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

· забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей , створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку;

· реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти;

· створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами.

2.3 Діяльність Богодухівського НВК будується на принципах:

· доступності, гуманізму, демократизму;

· незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань;

· взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного

виховання;

· рівності умов кожної людини для повної реалізації здібностей, таланту,

всебічного розвитку;

· органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями;

· диференціації змісту і форм освіти;

· гнучкості і прогностичності, єдності і наступності, безперервності, різноманітності;

· поєднання державного управління і громадського самоврядування.

2.4. Богодухівський НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та даним Статутом.

2.5. Богодухівський НВК несе відповідальність перед собою, громадою, суспільством і державою за:

· безпечні умови освітньої діяльності;

· дотримання державних стандартів освіти;

· дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

· дотримання фінансової дисципліни.

2.6. У Богодухівському НВК визначена українська мова навчання.

2.7. Богодухівський НВК має право:

· проходити в установленому порядку інституційний аудит;

· визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням з Засновником та уповноваженим ним органом;

· визначати варіативну частину робочого навчального плану;

· у встановленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

· спільно з вищими закладами освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

· використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

· бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та цим Статутом;

· залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

· розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчого, лікувально-профілактичного і культурного підрозділів;

· здійснювати міжнародну діяльність, яка не суперечить законодавству України.

IIІ. СТРУКТУРА БОГОДУХІВСЬКОГО НВК

3.1. Богодухівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» складається з закладу дошкільної освіти та закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів і функціонує у складі:

· закладу дошкільної освіти – молодша, середня та старша групи для вихованців віком від 2 до 6 (7) років;

· школи І ступеня (початкова школа) – 1-4 класи для здобувачів освіти віком від 6 до 10 років;

· школи ІІ ступеня – 5-9 класи для здобувачів освіти віком від 10 до 15 років;

· школи ІІІ ступеня (профільна школа) – для здобувачів освіти віком від 15 до 17 (18) років.

3.2. Групи закладу дошкільної освіти комплектується відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

3.3. Кількість здобувачів освіти у Богодухівському НВК встановлюється один раз на початок навчального року і затверджується наказом керівника закладу.

3.4. Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття повної загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету, за рішенням Засновника може встановлюватися менша наповнюваність класів і груп.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Богодухівський НВК планує свою діяльність самостійно відповідно до освітньої програми, перспективного та річного планів роботи та оздоровчого для закладу дошкільної освіти.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Богодухівського НВК, визначаються перспективи його розвитку.

Освітня програма містить комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих Богодухівським НВК для досягнення здобувачами освіти визначених відповідним державним стандартом дошкільної та загальної середньої освіти результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є відповідний державний стандарт дошкільної та загальної середньої освіти.

4.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профільних предметів навчання.

Навчальний план НВК схвалюється педагогічною радою і затверджується керівником закладу. У вигляді додатків до навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

4.3. Богодухівський НВК працює за Базовим компонентом дошкільної освіти, навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Відповідно до навчального плану педагогічні працівники Богодухівського НВК самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби організації освітньої діяльності, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4.4. Богодухівський НВК здійснює освітній процес за денною, індивідуальною, інклюзивною та сімейною (домашньою) формою навчання. Освітній процес в НВК організовується за семестровою системою навчання.

4.5 Богодухівський НВК за потреби утворює інклюзивні класи та групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків чи осіб , що їх заміняють, такий клас утворюється в обов’язковому порядку.

4.6. Зарахування здобувачів освіти до Богодухівського НВК здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 16.04.2018 р. № 367.

4.7. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

· заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

· медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

· довідки сімейного лікаря про епідеміологічне оточення;

· свідоцтва про народження.

4.8. До закладу дошкільної освіти Богодухівського НВК зараховуються діти віком від 3 до 6 років за бажанням батьків або осіб, які їх заміняють.

4.9. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, та зараховуватись до інклюзивних класів та груп. Для зарахування до інклюзивних класів та груп дитини з особливими освітніми потребами батьки або особи що їх заміняють подають заву, висновок про комплексну оцінку Інклюзивно-ресурсного центру та відповідні нормативно-правові документи передбаченні «Положенням про індивідуальну форму навчання»

4.10. В інклюзивних класах та групах тривалість здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником із залученням фахівців, які проводять (надають) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) особам з особливими освітніми потребами відповідно до чинного законодавства

4.11. Групи комплектуються з урахуванням кількості дітей -15 (17) осіб.

4.12. Режим роботи закладу дошкільної освіти , тривалість перебування в ньому дітей встановлюються його Засновником відповідно до законодавства України, регулюються правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4.13. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри) та режим роботи Богодухівського НВК установлюються у межах часу, передбаченого навчальним планом, погоджуються педагогічною радою та затверджуються наказом директора.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри.

4.14. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

4.15. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.16. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

4.17.Тривалість заняття закладу дошкільної світи:

· молодша група -15 хвилин;

· середня група -20 хвилин;

· старша група -25 хвилин.

4.18. Тривалість уроків у Богодухівському НВК становить: у першому класі – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих-одинадцятих – 45 хвилин.

4.19. Тривалість корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах ,групах, становить: групове – 35-40 хвилин, індивідуальне – 20-25 хвилин.

4.20. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується профспілковим комітетом і затверджується директором.

Для здобувачів базової середньої освіти (5-9 класів) допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11(12) класах допускається проведення спарених уроків з основних та профільних предметів.

Тижневий режим роботи НВК затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

4.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей школярів.

4.22. У 1-2 класах здійснюється формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів. У 3 класі – формувальне і підсумкове за рівнями навчальних досягнень оцінювання. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

У документі про освіту (свідоцтві досягнень, табелі успішності, свідоцтві про здобуття базової середньої освіти, свідоцтві про здобуття повної загальної середньої освіти, свідоцтві про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушенням інтелектуального розвитку) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

4.23. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома здобувачів освіти вчителем, що викладає предмет, класним керівником або головою атестаційної комісії.

4.24. Контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369.

4.25. Учням, які закінчили певний ступінь закладу освіти, видається відповідний документ про освіту:

· після закінчення початкової школи — свідоцтво досягнень;

· після закінчення основної школи — свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти;

· після закінчення профільної школи — свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

4.26. За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти з відзнакою, випускникам закладу ІІІ ступеня - свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»). 4.27. Навчання у випускних (4-х, 9-х, 11-х) класах завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок ДПА визначається МОН України. 4.28. Відрахування дітей з закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

· за письмовою заявою батьків або осіб, що їх замінюють;

· на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини;

· у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють плати за харчування протягом двох місяців.

Забороняється безпідставне відрахування дітей.

За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, на час відпустки батьків або осіб що їх заміняють, а також на літній період (75 днів).

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками освітнього процесу в Богодухівському НВК є: вихованці закладу дошкільної освіти, учні (здобувачі освіти), керівники, педагогічні працівники, психолог, соціальний педагог, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

5.2. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників Богодухівського НВК визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

5.3. Здобувачі освіти Богодухівського НВК мають гарантоване державою право на:

· навчання впродовж життя та академічну мобільність;

· індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладу освіти і запропонованих ним освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

· якісні освітні послуги;

· справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

· відзначення успіхів у своїй діяльності;

· свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

· безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

· повагу людської гідності;

· захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

· користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою НВК та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

· доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

· трудову діяльність у поза навчальний час;

· особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні НВК;

· інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти і зобов'язані:

· сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти у закладах освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

· забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

· постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

· поважати гідність дитини;

· своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі;

· своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини; напередодні повідомляти про вихід в заклад дошкільної освіти;

· слідкувати за станом здоров’я дитини;

· в ранкові години передавати дитину вихователю, а ввечері самостійно забирати з закладу дошкільної освіти, не перебуваючи в наркотичному стані або в стані алкогольного сп’яніння;

5.4. Учні Богодухівського НВК та вихованці ЗДО зобов'язані:

· виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом для відповідного рівня освіти;

· поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

· відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, майна НВК та довкілля;

· дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Богодухівського НВК, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

5.5. Педагогічним працівником Богодухівського НВК повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в закладах системи загальної середньої освіти.

5.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини в Богодухівському НВК регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

5.7. Педагогічні працівники Богодухівського НВК мають право на:

· академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

· педагогічну ініціативу;

· розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

· користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому Богодухівським НВК відповідно до спеціальних законів;

· підвищення кваліфікації, перепідготовку;

· вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

· доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

· відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

· справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

· захист професійної честі та гідності;

· індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Богодухівського НВК;

· творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

· безпечні і нешкідливі умови праці;

· подовжену оплачувану відпустку;

· участь у громадському самоврядуванні Богодухівського НВК;

· участь у роботі колегіальних органів управління Богодухівського НВК.

5.8. Педагогічні працівники Богодухівського НВК зобов'язані:

· постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

· виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

· сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

· дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

· дотримуватися педагогічної етики;

· поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

· настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

· формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

· виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

· формувати в здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

· захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Богодухівського НВК алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

· додержуватися установчих документів та правил внутрішнього трудового розпорядку Богодухівського НВК, виконувати свої посадові обов’язки.

5.9. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором тощо.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

5.10. У Богодухівському НВК обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників Богодухівського НВК визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії і спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист тощо). Положення про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників Богодухівського НВК здійснюється відповідно доЗакону України«Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

5.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Богодухівського НВК, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

· захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

· звертатися до Богодухівського НВК, органів управління освітою з питань освіти;

· обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

· брати участь у громадському самоврядуванні Богодухівського НВК, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування НВК;

· завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в Богодухівському НВК та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

· брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

· отримувати інформацію про діяльність Богодухівського НВК, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти в Богодухівському НВК та його освітньої діяльності;

· інші права, що не суперечать законодавству України.

5.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття учнями (здобувачами освіти) повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

· виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

· сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

· поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

· дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

· формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

· настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

· формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

· виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

· дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового розпорядку Богодухівського НВК, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

5.14. Богодухівський НВК надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Богодухівський НВК поважає право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, та враховує відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

5.15 Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами Богодухівського НВК і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

5.16. Представники громадськості мають право:

· обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Богодухівському НВК;

· керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

· сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню освітнього закладу;

· проводити консультації для педагогічних працівників;

· брати участь в організації освітнього процесу в Богодухівському НВК;

· можуть бути визначені інші права, що не суперечать законодавству України.

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

6.1. Організація та відповідальність за харчування дітей у Богодухівському НВК покладається на засновника та керівника закладу освіти.

6.2.Харчування дітей дошкільного віку організовується відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 (із змінами та доповненнями).

6.3. В закладі освіти організовується:

· 3-х разове харчування ( сніданок, обід, підвечірок) у закладі дошкільної освіти та у 1 класі;

· одноразове харчування (сніданок) для здобувачів освіти 2-11 класів

· двохразове харчування для вихованців групи продовженого дня (учнів 2 – 4 класів)

6.4. Порядок забезпечення продуктами харчування визначається відділом освіти Чорнобаївської селищної ради на основі договорів з підприємствами, фізичними особами - підприємцями, що несуть відповідальність за якість продовольчої сировини та продуктів харчування, які постачаються у заклад.

6.5. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника Богодухівського НВК.

VІI. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

7.1. Медичне обслуговування здобувачів освіти Богодухівського НВК здійснюється медичним працівником (медична сестра), який входять до штату закладу та на безоплатній основі Богодухівським ФАПом.

7.2. До основних обов'язків медичної сестри Богодухівського НВК
належать:

· моніторинг стану здоров'я, фізичного розвитку дітей, надання їм

невідкладної медичної допомоги;

· організація медичних оглядів вихованців та учнів Богодухівського

НВК;

· здійснення контролю за організацією та якістю харчування,
дотриманням раціонального режиму освітньої та виховної діяльності,

навчального навантаження;

· медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

· проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей,
батьків або осіб, які їх замінюють та працівників закладу.

7.3. Адміністрація Богодухівського НВК забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу.

7.4. Контроль за медичним обслуговуванням здійснюється керівником закладу.

VІІІ. УПРАВЛІННЯ БОГОДУХІВСЬКИМ НВК

8.1. Управління Богодухівським НВК здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Засновника, адміністрації закладу, органів громадського самоврядування.

Засновник здійснює управління НВК через відділ освіти.

8.2. Права і обов’язки засновника щодо управління закладом освіти визначаються Законом України «Про освіту» та іншими законами України, установчими документами Богодухівського НВК.

8.3. Засновник закладу освіти:

· затверджує Статут Богодухівського НВК та зміни до нього у новій редакції;

· укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником Богодухівського НВК, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами Богодухівського НВК;

· розриває строковий трудовий договір (контракт) із керівником НВК з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу;

· затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт Богодухівського НВК у випадках та порядку, визначених законодавством;

· здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Богодухівського НВК;

· здійснює контроль за дотриманням Статуту Богодухівського НВК;

· забезпечує створення в Богодухівському НВК інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

· здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

· реалізує інші права, передбачені законодавством та Статутом Богодухівського НВК.

8.4. Засновник або уповноважений ним орган не має права втручатися в діяльність Богодухівського НВК, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

8.5. Засновник Богодухівського НВК зобов’язаний:

· забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

· у разі реорганізації чи ліквідації Богодухівського НВК забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

· забезпечити відповідно до законодавства створення в Богодухівському НВК безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема – для осіб з особливими освітніми потребами.

8.6. Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються законом, Статутом закладу освіти та трудовим договором.

8.7. Директор Богодухівського НВК призначається засновником у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.8. Директор Богодухівського НВК в межах наданих йому повноважень:

· організовує діяльність Богодухівського НВК;

· вирішує питання фінансово-господарської діяльності Богодухівського НВК;

· призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

· забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

· забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

· забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Богодухівського НВК;

· сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Богодухівського НВК;

· сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників Богодухівського НВК;

· здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами Богодухівським НВК.

8.9. Основним колегіальним органом управління Богодухівського НВК є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

8.10. Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності педагогічної ради, інших колегіальних органів управління Богодухівського НВК визначаються законодавством та Статутом.

Головою педагогічної ради є директор навчально-виховного комплексу.

8.11. Педагогічна рада Богодухівського НВК розглядає питання:

· удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

· планування та режиму роботи закладу;

· переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

· підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

· морального та матеріального заохочення здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

· педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю НВК;

· схвалення освітньої програми Богодухівського НВК та оцінка результативності її виконання;

· формування системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

· відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

· ініціювання проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

· рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

8.12. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

8.13. Громадське самоврядування в закладі освіти:

У закладі освіти можуть діяти:

· органи самоврядування працівників закладу освіти;

· органи самоврядування здобувачів освіти;

· органи батьківського самоврядування;

· інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

8.14. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Богодухівського НВК є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

· працівників навчально-виховного комплексу - зборами трудового колективу;

· учнів навчального закладу другого - третього ступеня - класними зборами;

· батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників закладу освіти 10 осіб, від здобувачів освіти - 10 осіб, від батьків і представників громадськості – 10 осіб. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради Богодухівського НВК, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Богодухівського НВК, засновник.

Конференція:

· обирає раду Богодухівського НВК, її голову, встановлює термін її повноважень;

· заслуховує звіт директора Богодухівського НВК;

· розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Богодухівського НВК;

· затверджує основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності Богодухівського НВК;

· приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

· приймає інші рішення, що не суперечать чинному законодавству.

8.15. У Богодухівському НВК можуть створюватись інші органи самоврядування, що діють відповідно до чинного законодавства України.

ІХ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОГОДУХІВСЬКОГО НВК

9.1. Матеріально-технічна база Богодухівського НВК включає будівлі НВК, котельні, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Богодухівського НВК.

9.2. Майно Богодухівського НВК належить йому на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Богодухівський НВК володіє та користується зазначеним майном.

9.3. Джерелами формування майна Богодухівського НВК є:

· майно, передане Засновником;

· майно, придбане за бюджетні кошти;

· благодійні матеріальні внески організацій, підприємств, окремих громадян;

· інші джерела, не заборонені законодавством України.

9.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Богодухівського НВК проводиться Засновником лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Богодухівському НВК внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.5. Для забезпечення освітнього процесу база Богодухівського НВК складається із групових приміщень ЗДО, навчальних кабінетів, майстерні, а також їдальні, спортивної зали, бібліотеки, 2 комп'ютерних кабінетів, музичної зали ЗДО , приміщення для допоміжного персоналу, тощо.

Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БОГОДУХІВСЬКОГО НВК

10.1. Господарська і фінансова діяльність Богодухівського НВК здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

10.2. Фінансово-господарська діяльність Богодухівського НВК здійснюється на основі його кошторису за рахунок бюджетних асигнувань, коштів спеціального фонду.

10.3. Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

10.4. Порядок діловодства в Богодухівському НВК визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить Богодухівський НВК.

10.5. Фінансова діяльність Богодухівсько НВК здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Чорнобаївської селищної ради.

10.6. Богодухівський НВК має право на придбання необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи на договірній основі для забезпечення навчально-матеріальної бази закладу.

10.7. Богодухівський НВК є неприбутковим закладом освіти.

10.8 Доходи (прибутки) Богодухівського НВК використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

ХІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

11.1. Богодухівський НВК має право відповідно до чинного законодавства України укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

11.2. Богодухівський НВК, педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

ХІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БОГОДУХІВСЬКОГО НВК

12.1. Державний контроль за діяльністю Богодухівського НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

12.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Богодухівського НВК є інституційний аудит, який надає рекомендації щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Періодичність державного нагляду в Богодухівському НВК визначається ступенем ризику від впровадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти.

12.3. Засновник закладу або уповноважена особа здійснює контроль за дотриманням установчих документів, за фінансово-господарською діяльністю Богодухівського НВК.

XІІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ БОГОДУХІВСЬКОГО НВК

13.1. Богодухівський НВК припиняє свою діяльність у встановленому законом порядку.

Формами припинення такої діяльності є ліквідація та реорганізація. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Богодухівського НВК приймає Засновник у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Реорганізація НВК відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, у разі зміни типу закладу або форми власності.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником або за рішенням суду.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження щодо управління Богодухівського НВК.

13.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

У випадку реорганізації права та зобов'язання Богодухівського НВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

13.3. Ліквідація закладу відбувається у формі позбавлення його статусу навчально-виховного комплексу та статусу юридичної особи Засновником.

13.4. Ліквідація або реорганізація навчально-виховного комплексу здійснюється згідно з чинним законодавством.

13.5. При реорганізації чи ліквідації навчально-виховного комплексу здобувачам освіти, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

13.6. При реорганізації чи ліквідації навчально-виховного комплексу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України

ХІV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ БОГОДУХІВСЬКОГО НВК

14.1. Внесення змін і доповнень до Статуту Богодухівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів» проводиться за рішенням Засновника відповідно до чинного законодавства України.

Кiлькiсть переглядiв: 394

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.